You are currently viewing Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия“

Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия“

Във връзка с изпълнението на сключени административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, обявяваме Сватбен център myWEDDING за част от програмата.

Проект с главна цел:

„ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВЕН КАПИТАЛ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СПРАВЯМНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19.“

Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия“

 


Запази час!
Запитване