Проекти

Проект BG16RFOP002-2.089-3306-C01/ 16.08.2021 г.

На 16.08.2021 г. „БП – КОМЕРС“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3306-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Кратко описание на проекта

„БП-КОМЕРС“ ЕООД е малко предприятие, чиято дейност е насочена към производството и търговия с индивидуални официални облекла. Основната продукция на фирмата е насочена към вътрешния и външен пазар. Проектното предложение на „БП-КОМЕРС“ ЕООД предвижда дейности, водещи до покриване на оперативните разходи от дейността на компанията. Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско финансиране по линия на ЕФРР.

Обща цел на проекта

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на изпълнение на проекта

Начало на проекта: 16.08.2021 г.
Край на проекта: 16.11.2021 г.

 

–– www.eufunds.bg ––

Проект BG16RFOP002-2.089-3306-C01/ 16.08.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БП – КОМЕРС” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”